Robust fiber

Robust fiber

Den digitala infrastruktur som byggs i dag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Händelser i vårt närområde och utmaningarna under pandemin understryker hur viktig infrastrukturen är för den digitala transformationen.  Myndigheter och branschen är överens om att den måste vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.

 

Nu finns en tydlig vägledning för att bygga ett robust fibernät med hög säkerhet och tillgänglighet. Anvisningarna innehåller branschens och myndigheternas gemensamma och samlade kunskap som krävs för en robust infrastruktur. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Anvisningarna i robust fiber beskriver ett antal moment inom exempelvis:

  • Projektering
  • Förläggningsmetoder i olika markförhållanden
  • Materialval
  • Metoder för att bygga robusta noder
  • Samförläggning
  • Besiktning
  • Dokumentationsrutiner.

Allt material finns samlat på www.robustfiber.se

 

Standarden har en styrgrupp som består av representanter för PTS, Stadsnätsföreningen, Skanova, MSB, IT & Telekomföretagen, IP-Only, SKL samt Bredbandsforum. Standarden är framtagen av ovanstående representanter och kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur. Om all digital infrastruktur var byggda efter denna standard skulle framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga digital infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät. Företag som hänvisar till branschens anvisningar, förbinder sig att följa minimikraven eller ställa högre krav.

Vellinge Stadsnät tillämpar ovanstående standard och ställer motsvarande krav på de underleverantörer som är engagerade i att bygga den digitala infrastrukturen i Vellinge kommun. Vellinge stadsnäts tekniska resurser är certifierade enligt Robust fiber.